De wijkgemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad heeft contact met de verschillende commissies en groepen in de gemeente, en vertegenwoordigt onze gemeente op lokaal en regionaal niveau (zoals in de Algemene Kerkenraden en de classis).

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers met verschillende taken: predikanten, beleidsouderlingen, pastoraal ouderlingen, diakenen en jeugdouderling. Eens per maand komt de wijkkerkenraad bij elkaar om zaken te bespreken en besluiten te nemen die onze wijkgemeente aangaan. In de vergaderingen wordt tijd genomen om te zoeken waar de Geest van God waait, om na te denken en te praten over hoe we als gemeente van Christus kunnen functioneren. De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het dagelijks bestuur van de gemeente, het moderamen. In het moderamen zitten de voorzitter en scriba, een beleidsouderling, een diaken en een van de predikanten.