Wij zijn een protestantse wijkgemeente. Ons geloof in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest is de kern van ons gemeente-zijn en van de activiteiten die wij in en om ons kerkgebouw willen ontplooien. Wij gebruiken de Bijbel hiervoor als richtsnoer. Als gemeente willen wij er liefdevol voor elkaar zijn, een veilig thuis zijn voor iedereen. Een plek waar wij elkaar steunen en stimuleren in geloof en geloofspraktijk (in woorden en daden). Wij willen met respect omgaan met ieders vragen, twijfels en met ieders eigen geloofsbeleving. Geloven is ook een zoektocht. Die tocht willen we samen maken met elkaar in de gemeente en met allen die buiten de gemeente zoeken naar geloofservaring.

Het logo van onze wijkgemeente drukt uit wat voor gemeente we zijn en wat we belangrijk vinden. Het sluit aan bij onze missie en visie op het kerkzijn. Mensen verschillend van kleur gaan hand in hand. Zowel naar binnen gericht om te vieren, als naar buiten gericht. Contact met de wereld. De slinger golft, beweegt, is dynamisch, mensen kunnen aansluiten. De tekst is bewust geplaatst daar waar mensen een hof maken en samenkomen.

Speerpunten

Als wijkgemeente stellen we vier speerpunten die de kern vormen van het beleid. Speerpunten die doelen weergeven hoe we als wijkgemeente willen zijn in de toekomst en/of waar we onze aandacht op willen richten. Deze speerpunten zijn jeugd en jongeren, kerk in de buurt, fairtrade en duurzaamheid en een gemeenschap die elkaar kent en wil kennen.

Jeugd en jongeren

Ten aanzien van jeugd en jongeren willen we inzetten op de vorming en toerusting van deze groep. Willen we graag komen tot een gecoördineerd beleid komen voor deze groepen. Ook willen we graag meer in contact komen met de jongeren, deel uitmaken van een stukje van hun leefwereld. Daarom willen we graag activiteiten ontwikkelen voor zowel de jeugd als de jongeren die voor hun aansprekend zijn.

Kerk in de buurt

Kerk in de buurt is voor ons, de wijkgemeente, een speerpunt om als kerk meer in evenwicht te komen in de driehoek God, gemeenschap en samenleving. De driehoek geeft drie belangrijke elementen aan om een gemeente van Jezus Christus te zijn. De gerichtheid op God, de gerichtheid op de gemeenschap van de wijkgemeente en de gerichtheid op de samenleving. De constatering die we als wijkgemeente hebben gedaan is dat we momenteel meer naar binnen gericht zijn, naar de gemeenschap. We willen de driehoek kantelen en ons meer richten naar de samenleving.

Eerlijke handel en duurzaamheid

Als wijkgemeente willen op een eerlijke manier omgaan met Gods schepping en met de mensen die haar bewonen. Eerlijke handel (of fairtrade) en duurzaamheid moeten daarom een vanzelfsprekendheid worden binnen de wijkgemeente en vormen daarom een 2e speerpunt voor beleid.

Een gemeenschap die elkaar kent en wil kennen

Het vierde speerpunt is het groeien van de gemeenschap naar een gemeenschap die elkaar kent en wil kennen. Het pastoraat richt zich momenteel voornamelijk op ouderen. Wij denken echter dat veel meer mensen binnen de wijkgemeente behoefte hebben aan pastoraat, dat we ook naar jongeren en andere leeftijdsgroepen binnen onze wijkgemeente moeten omkijken. Pastoraat moet dus voor iedereen zijn. Dat kan niet door een eenzijdig verkeer van pastoraal ouderlingen naar een wijkgemeente. Dat kan alleen als we allemaal aan pastoraat gaan doen. Pastoraat moet dus voor iedereen en van iedereen zijn. Onze wijkgemeente moet op deze manier een gemeenschap vormen die elkaar kent en wil kennen.

Het vormt uiteraard een praktisch probleem om iedereen te kennen. We denken dat het ook niet nodig is, maar dat we moeten denken aan kringen van mensen die elkaar kennen en willen kennen, die naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen. We noemen deze kringen hofkringen.