Nog geen reacties

Nieuws uit de HI4 GWK

Uit de Gemeenschappelijke Wijkkerkenraad

Maandag 27 november vergaderde de Gemeenschappelijke Wijkkerkenraad (GWK) al weer voor de zesde keer. De GWK in een belangrijk overlegorgaan binnen het samenwerkingsverband van de wijkgemeenten Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven. De drie oude wijkkerkenraden vergaderen niet meer en hebben hun bevoegdheden overgedragen aan de GWK. Deze kerkenraad bestaat uit 17 leden, waaronder ook onze vier predikanten. Langzamerhand wennen we aan de nieuwe situatie waarbij we te maken hebben met andere communicatielijnen en een vollere agenda. De GWK richt zich vooral op het gezamenlijke beleid en veel praktische zaken worden overgelaten aan elke wijkgemeente. De GWK wordt wel geïnformeerd over alles wat in de drie wijkgemeenten speelt. Zo was er op de laatste vergadering aandacht voor de wateroverlast in de Hofkerk, de gehouden gemeentebijeenkomst in Immanuel en de mogelijke oecumenische vieringen in Stefanna (Vierhoven).
Op de agenda stond dit keer ook het afscheid van onze predikanten Ds. David Knibbe en ds. Fred van Helden. De GWK werd bijgepraat over de stand van zaken en waar nodig werden acties afgesproken. Rond een afscheid moet er altijd veel worden georganiseerd. Er werd ook gesproken over de vacaturetijd die nu ontstaat en aan de GWK-leden werd gevraagd om namen te noemen voor een in te stellen beroepingscommissie. Nog meer dan bij de beroeping van ds. Barry Kriekaard, zal het dit keer gaan om een HI4-beroepingsprocedure. We gaan op zoek naar één predikant voor beide vacatures die nu gaan ontstaan.
Tijdens de GWK werd dit keer uitgebreid stilgestaan bij het pastoraat onder de gemeenteleden. Het ‘omzien naar elkaar’ is een wezenlijk onderdeel van het gemeentewerk. Hoe ziet dit eruit over 10 jaar? Kunnen we de aandacht blijven geven die noodzakelijk is? Hoe kunnen we gemeenteleden zelf meer betrekken bij het onderlinge pastoraat? Speciale aandacht was er voor de positie van jongeren. Hoe kunnen we hen blijven betrekken bij HI4? Vooral door hen op te zoeken en naar hen te luisteren.
Het preekrooster 2024 vroeg ook aandacht van de GWK, naast de financiële situatie binnen de Protestantse Gemeente te Delft. Rond de actie Kerkbalans hoort u meer over de plannen.
Met vriendelijke groet, Peter Plugers, scriba GWK.