Diaconie
De diaconie geeft met raad en daad ondersteuning aan gemeenteleden met materiële en financiële problemen. De diaconie verleent verder steun aan diaconale acties in binnen- en buitenland. De diaconie is vertegenwoordigd in het Stadsdiakonaat en de centrale ZWO-commissie. In de viering collecteren de diakenen en geven zij informatie over de doelen. De diaconie organiseert ook de vieringen van het Heilig Avondmaal.
Meer informatie via mailadres diaconiehofkerk@gmail.com.

Voor giften

NL68RABO0373736630 t.n.v.

Wijkdiaconie Hofkerk te Delft

Voedselbank Delft
De Hofkerk is een van de uitdeelpunten in Delft van de Voedselbank. Mensen met een laag besteedbaar inkomen (onder een minimumgrens) kunnen wekelijks een voedselpakket ontvangen.
U kunt ook helpen. Elke 2e zondag van de maand, als we avondmaal vieren, worden houdbare levensmiddelen (blikken) ingezameld voor cliënten van de Voedselbank. Hierbij kunt u ook geld geven, waarmee de Voedselbank bijvoorbeeld verse producten kan kopen. Of u kunt vrijwilliger worden.
Meer informatie het contactformulier of via www.voedselbankdelft.nl.

Interkerkelijk Stadsdiakonaat
Het Interkerkelijk Stadsdiakonaat verleent hand- en spandiensten aan mensen die dat nodig hebben.
Meer informatie via www.stadsdiakonaatdelft.nl

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ZWO
De diaconie werkt mee aan projecten over de hele wereld, via de activiteiten van Kerk in Actie. Deze organisatie steunt noodhulp, maar vooral ook kleine projecten die bedoeld zijn om mensen zelfstandig te maken.
Meer informatie via de website www.kerkinactie.nl.
Giften kunt u overmaken op IBAN NL62 INGB 0000 0004 56 ten name van Kerk in Actie te Utrecht.

Amnesty International
De kerkengroep van Amnesty International wil schrijven voor mensen die om hun overtuiging gevangen genomen zijn, meestal zonder enige vorm van proces. Eens per maand liggen er voorbeeldbrieven in de kerk die u kunt ondertekenen en opsturen naar de betreffende regeringsleiders.
Daarnaast houden we verschillende acties. Rondom de internationale vrouwendag (8 maart) schrijven we voor gevangen vrouwen of komen we op voor de rechten van vrouwen. Elk jaar is er aandachtvoor 10 december, de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. In november en december verkopen we kaarsen, kaarten en diverse andere artikelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan Amnesty International.
De kerkengroep van Amnesty International is een oecumenisch gezelschap. We vergaderen maandelijks in de Adelbertkerk. Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden en wilt u ons komen helpen, neem dan gerust contact op!

Wereldwinkel
Al jarenlang wordt in de Hofkerk (h)eerlijke koffie en thee geschonken, en is er regelmatig aandacht voor activiteiten van de wereldwinkel, opdat boeren in de derde wereld een eerlijk prijs krijgen voor hun producten.
Op de eerste zondag van de even maanden worden na de dienst in de kerkzaal producten te koop aangeboden uit de Wereldwinkel. Bijvoorbeeld koffie, thee, wijn en chocola.
Wereldwinkel aan de Choorstraat 21 te Delft, www.wereldwinkeldelft.nl.